หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวห์โหลด ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 

เรื่อง

โดย

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง
การทำนาลดต้นทุน
นายกำพล ทองโสภา
 
 
 
     

 

 

 

 
นายบรรพต มีสุข
เกษตรอำเภอดอนเจดีย์
::: ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ :::
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลพืช
Smart Farmer ต้นแบบ
แปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
โครงการการ 9101
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th โทรศัพท์.035-591-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์