หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวห์โหลด ติดต่อเรา
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ยินดีต้อนรับ
เอกสารบริการประชาขน
แบบฟอร์มด้านการการทะเบียนเกษตรกร
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)
   
แบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน
แบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)
แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียน (สวช.02)
แบบคำขอดำเนินกิจกาต่อ (สวช.03)
แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04)
แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียน (สวช.05)
แบบคำร้องอุทธรณ์คัดค้าน การไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (สวช.06)
แบบคำร้องทั่วไป (สวช.07)
แบบสินค้า 01
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน
แบบประเมินศักยภาพ ปี 55
   
แบบฟอร์มเอกสารเบิกจ่าย
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 
นายบรรพต มีสุข
เกษตรอำเภอดอนเจดีย์
::: ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ :::
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลพืช
Smart Farmer ต้นแบบ
แปลงใหญ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
โครงการการ 9101
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th โทรศัพท์.035-591-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์