สำนักงานเกษตรเปิดรับจำนำข้าวนาปี ปี 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และรับจำนำโครงการแทรงแซงมันสำปะหลัง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดประจำตำบล หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ โทร 035-591061

ประวัติเมืองยุทธหัตถี
ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นระดับตำบล
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติงานรายป
แผนปฏิบัติงานสำนักงานรายเดือน
แผนปฏิบัติงานบุคคลรายเดือน
KM สำนักงานเกษตรอำเภอ
เคล็ดลับเกษตรไทย
ข่าวสารอำเภอดอนเจดีย์
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลศูนย์ฯดีเด่นของอำเภอ
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับอำเภอ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับตำบล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลแปลงพยากรณ์
แหล่งท่องเที่ยวสุพรรณบุรี
ผู้จัดทำเว็ป
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า

ส่งรัก ส่งยิ้ม ส่งไมตรี
ส่งความปราถนาดีมอบให้
ส่งมอบความสุขด้วยใจ
เบิกบานสดใสทั่ว ตลอดรับปี 2552

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์

น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ยอดฮิต "น้ำข้าวกล้องงอก" ขึ้นโต๊ะเสวย

   
ขอยินดีกับนายโสภณ คงเทียบได้รับเลื่อนตำแหน่ง
เป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตร
ครั้งที่ 3/2551
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551
ณ บริเวณสนามแสดงยุทธหัตถี
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบ

ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี รับรางวัลที่ 2 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดน้ำพริก งานมหกรรมเกษตร อำเภอดอนเจดีย์

นายทวีชัย พลายชุมชน
นายอำเภอดอนเจดีย์
ได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ของ
ำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ในงาน
มหกรรมเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
   
เว็ปไซน์หน่วยงาน
ssnet
E-mail DOAE
กองการเจ้าหน้าที่
วิสาหกิจชุมชน
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กระทรวงพลังาน
e-Office
ศูนย์บริการฯ
Google
กบข.
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0 - 3559 - 1061 E-mail donjadee@doae.go.th , don1999_6@hotmail.com