หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวห์โหลด ติดต่อเรา
 
 
ศูนย์ ศพก.ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดทำโดย สำนน้กงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
VTR "50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร"
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสีพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสาร โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสาร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม วัสดุฝึกปฏิบัติ-สาธิต โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาริการถ่ายสำเนาเอกสารสร้างทักษะ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 โโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำปายไวนิล โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญหลักเกณฑ์ใหม่่) ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญหลักเกณฑ์ใหม่่) ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ
ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตร และวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานเกษตรเภอดอนเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปประกาศ ณ วันทีี่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ประกาศ)
เอกสารประมาณโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร.5 (ประกาศ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานเกษกตรอำเภอดอนเจดีย์ แบบ ปร.4 (ประกาศ)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ทำความสะอาคารที่ทำการ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ประกาศ ณ วันที่29 กันยายน พ.ศ. 2560 (ประกาศ)
การเผยแพร่แผนการจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศ ณ วันที่28 กันยายน พ.ศ. 2560 (ประกาศ / เอกสารแนบ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันทที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 (ประกาศ)
 
ภาพข่าวกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
รวมภาพข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
รวมภาพข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
รวมภาพข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)(28)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) ) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 
ฝากกดถูกใจเพจ สำนักงานเกษตรอำเภอดอ3นเจดีย์ และข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางนะค่ะ
 
 
  นายบรรพต มีสุข
เกษตรอำเภอดอนเจดีย์
  ::: ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ :::
  MRCF ดอนเจดีย์
  ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
  Smart Farmer ต้นแบบ
  ข้อมูลแปลงใหญ่ดอนเจดีย์
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  โครงการการ 9101
  แผนปฏิบัติงาน งบประมาณปี 2561
   
  :: สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร ::
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ทะเบียนเกษตรกร
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  แปลงใหญ่
  ศบกต.
  Smart Farmer
   ฐานข้อมูลอาสาสมัคร
  สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
  รายงานสภาวะการผลิตพืช
  แปลงพยากรณ์และการเตือนระบาด
  คลินิกเกษตร
  ศูนย์บริการประชาชน
  โครงการ 9101
  โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
   
::ลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ::
  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางชวช
  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
  สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
  สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
  สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th โทรศัพท์.035-591-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์